Producenci
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Czego szukasz?

Wybierz kategorię z listy, bądź skorzystaj z kategorii obrazkowych poniżej.

Producent
Cena
  • od
    do

Cle­an la­bel – ety­kie­ty, któ­re za­ska­ku­ją dłu­go­ścią

Na­sza de­wi­za to dwa pro­ste sło­wa: „nic wię­ce­j”. Wy­cho­dzi­my z za­ło­że­nia, że im mniej skład­ni­ków, im mniej zbęd­nych do­dat­ków – tym wyż­sza ja­kość fi­nal­ne­go pro­duk­tu. Sza­le­nie po­do­ba się nam idea cle­an la­bel, któ­ra za­kła­da uży­wa­nie tyl­ko na­tu­ral­nych skład­ni­ków, któ­rych – cie­ka­wost­ka – na­zwy są ła­twe do wy­mó­wie­nia.

Pro­duk­ty, któ­rych nie trze­ba ma­ga­zy­no­wać
Każ­dy pro­du­cent żyw­no­ści ma swo­je ta­jem­ne re­cep­tu­ry. My nie kry­je­my się z ni­czym. Jed­nym ze skład­ni­ków na­sze­go suk­ce­su jest pro­duk­cja ma­łych par­tii wy­łącz­nie na za­mó­wie­nie. Dzię­ki te­mu nie mu­si­my ty­go­dnia­mi czy mie­sią­ca­mi prze­cho­wy­wać ma­sła orze­cho­we­go w ma­ga­zy­nie.

Skład­ni­ki, któ­re ro­bią ko­lo­sal­ną róż­ni­cę
Wie­­my, że pe­w­nych re­­guł nie da się zła­­mać. Nie mo­ż­na zro­­bić py­sz­ne­­go obia­­du ze skła­d­ni­­ków ma­r­nej ja­­ko­­­ści. Tak sa­­mo nie da się stwo­­rzyć ide­­a­l­ne­­go ma­­sła orze­­cho­­we­­go z su­­ro­w­ców in­­nych niż do­­sko­­na­­łe. Dla­­te­­go tak wie­l­ką wa­­gę przy­­wią­­zu­­je­­my do ja­­ko­­­ści ka­ż­de­­go skła­d­ni­­ka ma­­seł Ba­­sia Ba­­sia.

Miej­sce pro­duk­cji
Na­sze ma­sła orze­cho­we i hum­mu­sy wy­twa­rza­my dla Was w no­wo­cze­snej prze­strze­ni, w któ­rej stwo­rze­nie wło­ży­li­śmy wie­le ser­ca i pra­cy. Wszyst­ko co tu po­wsta­je sma­ku­je do­sko­na­le.

Pięk­no, któ­re tkwi w szcze­gó­łach
Je­ste­śmy per­fek­cjo­ni­sta­mi. Zw­ra­ca­my ogrom­ną uwa­gę na każ­dy de­tal. Moż­na po­wie­dzieć, że gdy­by Ste­ve Jobs żył i dzia­łał w na­szej bran­ży – był­by z nas dum­ny. Dla­te­go też je­ste­śmy kom­plet­nie za­krę­ce­ni na punk­cie es­te­ty­ki. Tak, za­krę­ce­ni – to bar­dzo do­bre sło­wo. Zw­łasz­cza w kon­tek­ście sło­icz­ków Ba­sia Ba­sia.
W for­mie są bar­dzo pro­ste i jed­no­cze­śnie pięk­ne, by po ich opróż­nie­niu – nikt nie chciał ich wy­rzu­cać.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl